Orędzie paschalne do Czcigodnego Duchowieństwa, świątobliwych Mniszek i Mnichów oraz wszystkich Boga miłujących wiernych Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Христос Воскресе!
Chrystus Zmartwychwstał! – śpiewają aniołowie w niebie – Prawdziwie
Zmartwychwstał – odpowiadają na ziemi wierzący w Chrystusa. I nieustannie
przekazujemy te słowa, pełne głębokiej treści i niewyczerpanej radości. W nich zawarta
jest cała istota naszej wiary i są one zawsze radosną nowiną.

Paschalna radość ogarnia nas wszystkich, przepełnia nasze serca, mimo tak
skomplikowanej sytuacji. Bowiem zburzona została przegroda grzechu pomiędzy
człowiekiem i Bogiem, a to przywróciło więź z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa,
przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie z Bogiem (Rz 5,11). Święto Paschy
napełnia nas swoją słodyczą i uroczystością! Wejdźmy więc wszyscy do radości
Zmartwychwstałego Pana! I w noc Zmartwychwstania Pańskiego bądźmy z Chrystusem
jak Maria Magdalena, inne Niewiasty i Apostołowie – przekazujący z ust do ust radosną
nowinę Chrystus Zmartwychwstał. Kiedy zabraknie nas w cerkwiach na paschalnym
nabożeństwie przekażmy sobie wszelkim możliwym sposobem tą radosną wieść
Chrystos Woskresie! – Woistinu Woskresie!.

Zmartwychwstały Chrystus jest blisko! Pełen miłości i miłosierdzia! Tę obecność
trzeba najpierw we właściwy sposób poznać i dostrzec. Zmartwychwstały Chrystus nie
przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest twarzą Boga! Jego twarzą jest
Miłość – także ta, z nową mocą rodzi w nas w chwilach takich wyzwań to solidarność,
sąsiedzka pomoc, wzajemna modlitwa za siebie. Bóg nie ma innej twarzy niż miłość i
miłosierdzie. Każdy inny Jego portret – niezależnie od tego, kto go maluje – jest
karykaturą… Trzeba tylko, byśmy na Bożą obecność i Boże działanie chcieli się
otwierać.

Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa nieśmiertelna dusza człowieka
odzyskuje pierwotną możliwość piękna, uprzednią chwałę. Obraz Boży, zaciemniony i
zniekształcony przez grzech praojców, został odnowiony i wzmocniony tak, abyśmy
jeszcze w tym życiu zdołali osiągnąć podobieństwo Boże. Bóg udzielił człowiekowi
łaski, Boskiej niestworzonej energii, bez której nasza wolna wola nie byłaby w stanie
współpracować ze Stwórcą (1 Kor 3,9). Dlatego też zbawienie jest rezultatem
współpracy (synergii) dwóch energii: niestworzonej (Łaski Bożej) i stworzonej (wolnej
woli człowieka). Zmartwychwstanie jest naszym pojednaniem z Bogiem – całkowitym
zwycięstwem nad szatanem, pokonaniem śmierci. Spokojna pewność męczenników,
którzy nie odczuwali nie tylko lęku, ale nawet bólu fizycznego, świadczy o tym, że
odtąd dla chrześcijanina dostępna jest aktywna świadomość Zmartwychwstania.

Tak jak prawie dwa tysiące lat temu zajaśniało światło Zmartwychwstania z
Grobu Pańskiego, tak też i teraz pozostaje ono doświadczeniem wierzących, nie tylko w
sensie metaforycznym, ale również jako cud poruszający nasze serca. To egzystencjalne
oraz mistyczne przeżycie, co roku ma miejsce na Grobie Chrystusa w Jerozolimie w
Wielką Sobotę poprzedzającą prawosławną Paschą – cud zstąpienia Świętego Ognia.
Tegoroczne uczestnictwo prawosławnych w Jerozolimskim Cudzie Ognia też
będzie miało ograniczony charakter, ale mimo tych wszelkich ograniczeń ufajmy
wszyscy w zbawczą moc Zmartwychwstałego Zbawiciela i bądźmy świadomi, że po
smutku Wielkiego Piątku następuje triumf Paschy Chrystusowej.

W tym trudnym czasie epidemii pamiętajmy słowa Episkopatu naszej Cerkwi, że
Święta Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna
choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia jest Boskim Ogniem, który spala wszelkie zło.
Przypominamy słowa Chrystusa skierowane do apostołów „…w imię Moje będą
wyrzucać demony … żmije będą brali do rąk i nawet gdyby pili truciznę, nic im nie
zaszkodzi … kłaść będą ręce na chorych i uleczą ich.” (Mk 16,18)

Epidemia z Bożą pomocą zakończy się. Istotnym pozostanie pytanie: Czy my
jako dzieci Cerkwi Prawosławnej pozostaniemy Jej wierni? Czy zdołamy zmienić swoje
przyzwyczajenia z czasów epidemii? Niech nasza prawosławna świadomość nas nie
zawiedzie…

Sprawując Boską Liturgię bezustannie w tych dniach epidemii dodatkowo
zanosimy modlitwę: Z serdecznym wzruszeniem wołamy do Ciebie oszczędź,
oszczędź lud Twój i nie zatrać nas do końca, pokornie błagamy Cię, usłysz nas i
zmiłuj się nad nami.
Umiłowani w Zmartwychwstałym Chrystusie Bracia i Siostry!

Módlmy się wspólnie do Pana naszego o ustanie epidemii. Módlmy się też
gorliwie za jej ofiary i ich rodziny, za chorych i służbę zdrowia, za wszystkich którzy
niosą pomoc innym. Módlmy się za siebie nawzajem. Starajmy się, aby owocami
paschalnej radości były dary duchowe: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal 5,22–23). Niech będą one źródłem
moralnego doskonalenia się dla zrozumienia wielu zjawisk współczesności: podziałów,
wrogości, konfliktów oraz wszelkiej niesprawiedliwości. Bądźmy gorliwi we
wszystkim, co sprzyja rozwojowi naszego życia duchowego, budowaniu zdrowej
prawosławnej rodziny i prawidłowemu wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu Cerkwi
prawosławnej.

Z uczuciem radości i miłości w Zmartwychwstałym Chrystusie pozdrawiam Was,
umiłowani w Panu Pasterze, Czcigodni Mnisi i Mniszki, Bracia i Siostry, Dzieci i
Młodzież oraz wszyscy sympatycy Kościoła Prawosławnego ze świętem pełnego
światłości Zmartwychwstania Chrystusa, źródła naszego życia i nadziei. Niech
Zmartwychwstały Pan rozjaśni nasze umysły – mądrością Świętej Ewangelii, nasze
dusze – umiłowaniem swego Krzyża, nasze serca – czystością Swych słów, abyśmy
kierując się prawdami wiary dążyli do wiecznego zbawienia w pokoju, jedności, miłości
i radości w błogosławionym trudzie na chwałę naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej i
naszej ziemskiej Ojczyzny.

Воистину Воскресе Христос!!!
+ Abel
Arcybiskup Lubelski i Chełmski
Lublin, Pascha Chrystusowa 2020 roku

 

Orędzie w oryginalnym formacie w różnych językach:

Orędzię – język polski

Orędzie – jęzuk ukraiński

Orędzie – język rosyjski