Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Działając na podstawie § 7 ust. 7 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, oraz w związku z promesą wstępną NR Edycja 2RPOZ/2023/8221/PolskiLad Wola Uhruska zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania: „Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza prawosławnego w Uhrusku, gmina Wola Uhruska” obejmującego  roboty budowlane na podstawie  dokumentacji uzgodnionej z Wojewódzkim Lubelskim Konserwatorem Zabytków i Decyzji pozwolenia na budowę nr 4/2018 z dn. 08.01.2018 r.

Zakres przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Zabezpieczenie zabytkowego cmentarza prawosławnego w Uhrusku, gmina Wola Uhruska” obejmuje w szczególności prace budowlane przy zabytkowym cmentarzu prawosławnym w Uhrusku wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/1640. Zadanie obejmuje wykonanie niezbędnego ogrodzenia cmentarza wraz z bramą i furtką w celu zabezpieczenia cmentarza i zabytkowych nagrobków przed ingerencją zewnętrzną (np. dzikiej zwierzyny). Ogrodzenie z przęseł stalowych częściowo na słupach stalowych (z 3 stron) i na słupach ceglanych (z jednej strony).

Pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: parafia@cerkiew.wlodawa.pl 

Treść zapytania wraz z załącznikami do pobrania na stronie:

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78